FAQ om biogas

Vi får løbende rigtig mange spørgsmål om vores biogasproduktion.
Vi har samlet nogle spørgsmål og svar herunder - og sidder du med en undren eller spørgsmål vedrørende projektet, så skriv gerne til os.

Vil Ausumgaard fortsat have andre aktiviteter som landbrug, messer, nicheproduktion af lokale fødevarer osv.?

JA – Biogasanlægget er i alle sammenhænge blot noget, som kommer udover det, som Ausumgaard ellers er i dag.


Vil der også kunne være et Kraftcenter for Fødevarer på Ausumgaard samtidig med et biogasanlæg?

JA – på rigtig mange måder bidrager et biogasanlæg på Ausumgaard til tanken om et Kraftcenter for Fødevarer, da det netop også handler om bæredygtige ”cirkler”. Både biogasanlægget og et Kraftcenter for Fødevarer er store projekter for os, men Kraftcenterets etableringsfase vil tidligst kunne blive efter at biogasanlægget er sat i god drift. Samtidig er Kraftcenteret helt fra starten tænkt som et projekt, hvor mange andre aktører vil komme til at spille en rolle i mange forskellige faser, da dette er et ”områdets projekt” og ikke kun et Ausumgaard projekt.


Vil et biogasanlæg kunne placeres med respekt for Ausumgaards historiske værdier?

JA – det mener og tror vi på - og det har fyldt meget i vores tanker. Vi har forsøgt at designe og placere biogasanlægget på en måde, som følger spillereglerne for den barokke stil som Ausumgaards øvrige bygninger er opført efter - med akser gående vinkelret på hinanden. Dertil kommer at Ausumgaard ikke blot er en historisk herregård - det er i allerhøjeste grad også et moderne landbrug, som vi ønsker at sikre udviklingen af i fremtiden.


Kan Ausumgaard skaffe gylle nok til anlægget?

JA – Biogasanlægget er ikke afhængigt af gylle og vil kunne fungere udmærket med så lidt som 3000 m3 gylle årligt, hvis gylle skulle vise sig, at være en knap vare. Væsken i biogasanlægget sikrer i høj grad blot, at biomassen kan pumpes rundt og at det er til for methanbakterierne at bearbejde biomassen.


Kan biogasanlægget køre på vindenergi fra gårdens vindmøller?

I princippet JA – men vi arbejder stadig på sagen, da lovgivningen vanskeliggør sådan et setup.
I Ausumgaards ønske om, at ”lukke bæredygtige cirkler”, vil det være meget interessant, at få lov til, at bruge el produceret på Ausumgaards vindmøller direkte i produktionen og opgraderingen af biogas. Dette er en kompliceret øvelse, da der er rigtig mangel regler på området. En ”bondemands tanke” er, at lige så vel, som man vil kunne have en stor dieselgenerator, som forbruger fossile brændsler, til at stå at levere strøm til eksempelvis et biogasanlæg, så ”burde” man også kunne have en vindmølle til at levere grønstrøm direkte til et biogasanlæg, men det er måske for simpelt tænkt. Men vi håber, at vi gennem god dialog og forståelse for et spændende projekt får medløb og får mulighed for, at slutte endnu en bæredygtig ”cirkel” og kunne levere en god og spændende historie i forbindelse med bæredygtig fødevare- og energiproduktion.
 

Hvad er bæredygtighed for os på Ausumgaard?

Bæredygtighed er noget som kan forny sig selv og som minimum leverer ressourcen tilbage i samme tilstand med de samme muligheder som før ressourcen blev brugt… Bæredygtighed er meget mere end blot miljø – det drejer sig også om at forbedre de løsninger som anvendes i dag – også set i et økonomisk optimeret perspektiv, men også i forhold til uddannelse af arbejdskraft og i det hele taget, at deltage i samfundets udfordringer.

Vi tror rigtig meget på, at alt hvad vi laver, skal være bæredygtigt – altså noget som vil kunne forny / gentage sig selv… dette er både når vi tænker miljø, medarbejdere, økonomi, produktioner af energi, husdyr, planter og alt andet vi foretager os….. og så går vi meget op i, at vi skal have en god og spændende hverdag, så vi har lyst til at komme på arbejde i morgen – det er nemlig også bæredygtighed


Hvad er biogas?

Biogas er en sammensat gas, hvor den vigtigste gasart er Metan (CH4), som indeholder meget energi. Biogas har normalt et Metan indhold på ca. 50-60%, men ved at rense den får vi et produkt, som vi kalder bionaturgas, hvor metan indholdet er ca. 97,2 %. Energiindholdet i bionaturgas er ca. 11,06 kWh/Nm3 ( Nm3 = Norm kubikmeter, hvilket er en standard for at kunne måle gas)


Hvordan produceres biogas på Ausumgaard?

Vi producerer biogas ved at blande mange forskellige biomasser sammen og lade dem rådne i en stor biogas-reaktortank, som er gastæt (så lugter det ikke og der er ikke noget udslip, som vil kunne påvirke miljøet). Biogassen produceres i takt med, at biomassen udrådnes.


Hvordan anvendes biogas fra Ausumgaard?

Biogassen renser vi i et opgraderingsanlæg, så den opnår en bestemt kvalitet og derefter leverer vi den til et gasselskab i det kæmpe store naturgasnetværk. Når vi har solgt gassen til gasselskabet, så sælger gasselskabet bionaturgassen videre til huse, virksomheder, energiselskaber og andre, som bruger gassen til opvarmning, produktion af elektricitet, gas til busser / lastbiler / biler eller andre formål.


Hvordan kan biogas udnyttes som en energikilde?

Biogas kan bruges på samme måde som diesel, bezin og olie – til at drive en motor eller et fyr.


Hvordan er biogasanlægget på Ausumgaard opbygget?

Et råvarelager, et mixerrum hvor råvarer bliver mixet, to reaktortanke hvor råvarer udrådnes og bliver til biogas, et opgraderingsanlæg hvor vi renser gassen, to lagertanke som indeholder den udrådnede biomasse indtil den spredes på markerne og endeligt et kontor/kontrolrum, hvor alt kan overvåges.


På Ausumgaard tænker man i cirkler for at udnytte alle reccourser, hvad vil det sige?

Det vil sige, at vi tænker på, at vi hele tiden kan genbruge ressourcer…. Et korn i jorden – får gødning fra biogasanlægget og vokser – vi høster kornet og sælger 95% af kornet og gemmer 5% til næste års udsæd – halmstrået bruger vi i biogasanlægget som laver gas som sælges og restproduktet bruges som gødning til næste år…. og så kan vi gentage det hele…. Vi producerer selv en masse vind fra vores vindmøller, som rigeligt kan dække energibehovet i biogasanlægget, sol og regn giver energi til afgrøderne på marken, og dertil skal der så lægges en del arbejdstimer, som kan betales med det korn og gas, som vi sælger… så er vi i ”Cirkler” og klar til at gentage det hele igen 


Hvilket samspil kan et biogasanlæg på Ausumgaard få med den øvrige drift på gården?

Vi kan bruge afgrøder fra marken i biogasanlægget og samtidig bruger vi gødning fra biogasanlægget til planterne på marken. Husdyrgødning fra kyllinger og grise bruges også til biogasanlægget og husdyrgødningen bliver bedre for planterne, når det har været igennem biogasanlægget end hvis det kom ud på marken direkte fra stalden.


Hvilken rolle spiller biogas anlægget på Ausumgaard som bl.a. Energileverandør til det omkringliggende samfund?

Ausumgaard er med både biogasanlæg og vindmøller en væsentlig leverandør af bæredygtig vedvarende energi og er med til at bevise, at vores område også kan levere bæredygtig energi. Totalt afsætter vi ca. 100.000.000 kWh årligt fra biogas og vind. I fremtiden vil vi have mulighed for, at være med til den fortsatte udvikling inde for bæredygtige produktionsmetoder for energi. På den måde bidrager vi til arbejdspladser og viden inde for et meget væsentligt og prioriteret område.


Hvilke fordele og ulemper er der ved brugen af biogas som energikilde?

Der er mange miljømæssige fordele ved bionaturgas derudover er der nogle meget store fordele ved, at distributionen af bionaturgassen kan bruge et eksisterende rørsystem og ikke belaster elnettet. Men i øjeblikket er en af de væsentligste fordele, at bionatugas kan lagres og bruges på det tidspunkt, hvor der er brug for den. Noget af det negative ved biogas er, at det er lidt dyrere at producere en kWh på biogas end på vind eller sol, men så løser det mange andre opgaver, som vind og sol ikke kan – eksempelvis på recirkulering af næringsstoffer fra samfundet og vores produktion af fødevarer.


Se også vores lille pixi-bog om biogasproduktionen
 


Har du yderligere spørgsmål, så send dem gerne til os på post@ausumgaard.dk