Samarbejdspartnere

En vigtig del af biogasanlæggets succes afhænger af et godt samspil med vores omgivelser.
Det kræver et stort samarbejde at få leveret den mængde biomasse, som anlægget kræver samt at kunne returnere den afgassede biomasse til marker. Det er derfor vigtigt, at anlægget kommer til at tilbyde gode løsninger til landmænd og andre, som har biomasser til anlægget, eller som ønsker at modtage afgasset biomasse.

Særligt husdyrproducenter, som har dybstrøelse fra kalve-, mælke eller fjerkræproduktion vil kunne have en interesse i at levere dybstrøelsen til biogasanlægget og modtage afgasset biomasse retur. Dette bidrager til, at dybstrøelsen kan leveres løbende til anlægget i stedet for at skulle opbevares i markstakke rundt omkring i nabolaget med risiko for gene af naboer og samtidig med bøvl i forhold til overdækning med plastik.

Biogasanlægget giver også landmænd, som driver planteavl, en mulighed for at dyrke biomasse og sælge det til biogasanlægget. Denne biomasse kan både være energiafgrøder i form af majs, roer eller lignende (maksimalt 12% af biomassen), men det kan i lige så høj grad være interessant at levere halm, græs eller ensileret frøgræshalm eller andre ”biprodukter” fra planteavl, som repræsenterer en større værdi ved at indgå i produktionen af biogas – særligt, hvis landmanden får den afgassede biomasse retur og fordeler den på marken og den vej igennem giver næringsstofferne tilbage i en form, som er endnu mere optagelige for planterne.
 

Samspil med andre biogasanlæg

I vores lokalområdet er der flere andre biogasanlæg – faktisk ligger Ausumgaard kun få kilometer fra Måbjerg Bioenergi og relativt få kilometer fra Lemvig Biogas. Når det alligevel giver mening at opføre en biogasanlæg her på gården, er det fordi anlæggene på mange måder kan supplere hinanden, da de kan håndtere lidt forskellige typer biomasse og løse forskellige opgaver for lokale landmænd og virksomheder.
I øjeblikket er der flere gårdbiogasanlæg, som er under opførelse eller nyligt idriftsat fordelt ud over Danmark. Nogle bygger på samme principper som det som vi ønsker at bygge på Ausumgaard, og til næste sommer forventes der at være 2-3 anlæg næsten helt magen til Ausumgaards.
Fremadrettet bliver det interessant og vigtigt at have et tæt samspil med andre anlæg for at dele erfaringer og logistikløsninger, men også sammen at følge de teknologiske udviklinger i forbindelse med biogas- og opgraderingsanlæg.
 

Leverandører

VI har haft nogle meget specifikke krav til den type biogasanlæg, som vi ønsker at opføre, hvor nogle af de væsentlige krav har været, at anlægget kun i meget lille omfang skal have brug for tilførsel af gylle, men i langt højere grad skal være baseret på relativt tørre og mere tungt omsættelige biomasser.
Teknik og mekanik
På baggrund af vores ønsker til anlægget har vi valgt, at det bliver det tyske Envitec, som leverer al teknik og mekanik til biogas- og opgraderingsanlægget. Envitec har meget stor erfaring med netop denne type anlæg fra det tyske marked og også i et globalt perspektiv. Envitec er børsnoteret, men tre brødre har dyrket firmaet op og ejer stadig en stor andel af selskabet og tegner det udadtil. De tre brødre har opbygget den væsentligste del af firmaet siden årtusindeskiftet og har i dag opført mere end 600 biogasanlæg og har siden investeret i flere af disse, så de i dag mere end 100 anlæg, som selskabet drifter og servicerer.
 

Jord- og elarbejde mm.

I Forbindelse med opførelse af biogasanlægget er der en meget stor opgave i jordarbejde og etablering af pladser, veje, afløbsforhold og ikke mindst en stor teknikbygning. Det vil primært være ØSTERMARK Entreprenørforretning A/S, som udfører denne del af projektet. I aftalen med Envitec er det samtidig aftalt, at en lokal elektriker bliver oplært og tilknyttet anlægget. Det bliver ØLBY EL, som vil sætte sig ind i og løfte denne del af opgaven.

Der vil skulle plantes en del rundt om anlægget for at sikre harmoni og en pæn indpakning af anlægget. Denne del af opgaven vil blive varetaget af Skovdyrkerforeningen.

Gasselskabet HMN, som vil blive køber af naturgassen, som leveres i en rørledning til modtagestationen på Drøwten i Struer, vil udføre opgaven med at etablere rørledningen mellem biogasanlægget og modtagestationen før den lukkes ud på det store naturgasnetværk.

Der vil blive behov for at opgradere Ausumgaards nuværende elforsyning, hvilket det lokale elselskab NOE vil få som opgave.
 

Rådgivning og service

I forbindelse med gennemførelse af projektet har der været og der vil fortsat løbende være samarbejder med rådgivere såsom: Dansk Energirådgivning, Dansk Biogasrådgivning, LEF og JPH Energi.

I forbindelse med den løbende drift af anlægget vil der være mange samarbejder med lokale personer og virksomheder, heriblandt landmænd, maskinstationer, vognmænd, konsulenter, laboratorier, elektrikere, it, smede og andre servicevirksomheder.