Omgivelser

Generelt bidrager biogasanlæggets processer til en bedre udnyttelse af biomassernes næringsstoffer og vandmiljøet, og den øvrige natur vinder derfor store fordele ved produktionen af biogas.  
 

Godt for miljøet

Når biomassen returneres til landmænd som afgasset biomasse, så kan næringsstofferne udnyttes meget effektivt, og har dermed en større værdi for landbruget og miljøet. Den flydende afgassede biomasse, som returneres er lettere at fordele mere nøjagtig til planterne på marken end når dybstrøelsesmøg spredes med en møgspreder ovenpå afgrøderne eller forud for nedpløjning. Når den afgassede biomasse fordeles på markerne lugter den væsentligt mindre end før den blev afgasset.

På grund af den bedre næringsstofudnyttelse i den afgassede biomasse, har landmanden også mulighed for at indkøbe mindre handelsgødning og den vej igennem få en bedre økonomi, sikre en mindre miljøbelastning og i det hele taget blive en del af bæredygtige ”cirkler” i fødevareproduktion.
 

Kan man lugte et biogasanlæg?

Det biogasanlæg, som etableres på Ausumgaard er ikke at sammenligne med ældre anlæg, som i højere grad var baseret på gylle og industriaffald, hvilket kunne forårsage lugtgener.

På Ausumgaard vil der blive håndteret flere forskellige typer biomasse, som på forskellig vis kan påvirke omgivelserne, men anlægget er baseret på mange tørre eller næsten tørre biomasser, hvilket giver en mere ”ensilage-agtig” lugt end ældre anlæg.

Kilderne til lugt er under indtransporten, hvor landmænd eller vognmænd vil transportere forskellige biomasser. Derudover vil plansiloen, hvor biomasserne oplagres kunne lugte af biomasserne, men lugtende biomasser vil være overdækkede og vil kunne sammenlignes med en overdækket markstak, som normalt lugter meget lidt når den er ordentligt overdækket. I forbindelse med opfyldning af ”bunkeren” vil biomassen også være synlig, og dermed kan der være en risiko for lugt, men dette er kortvarigt.
Fra det tidpunkt, hvor indfødningen i anlægget er sket, er alt gastæt og der vil normalt ikke kunne ske lugt emissioner.

Hvis der produceres gas, samtidig med, at der af en eller anden grund ikke er aftag for gassen, så brændes gassen af i en stor fakkel, så gassen ikke lukkes ud i atmosfæren med gene for naboer og miljøet. Lugt anses ikke som en udfordring for denne typer anlæg og der er eksempler på tilladelser til denne type biogasanlæg med kun 180 meters afstand til nærmeste nabo – afstanden til dette biogasanlægs naboer er væsentligt længere end 180 meter, men det siger noget om niveauet af gener fra anlægget.
 

Indflydelse på trafikken ved Ausumgaard

Langt den største tilkørsel af biomasser vil ske direkte fra Ausumgaards egne marker og fra indtransporter fra hovedvejen mellem Struer og Holstebro, og den øgede trafik vil være marginal i forhold til trafikmængden i dag. Støj anses normalt ikke for at være en udfordring for dette type anlæg og den væsentligste kilde til støj er opgraderingsenheden, som er placeret længst mod syd og har langt til nærmeste nabo.