Produktionen

Planteavl, husdyr og energi


I dag producerer Ausumgaard korn, som bruges til fødevarer og husdyrfoder.
Halmen bruges til opvarmning i vores stalde – en anvendelse, der sikrer bæredygtighed – både økonomisk, men også i forhold til brugen af fossile brændsler og udledning af CO2.

En del af det korn som vi producerer, bruges direkte på Ausumgaard - som foder til slagtekyllinger og slagtesvin. Samtidig producerer vi energi på vindmøller, hvilket bidrager til at neutralisere det forbrug af el, som plante- og husdyrproduktionen kræver.

Vi vil fortsat producere husdyr og avle planter her på gården - produktionen af biogas vil blot betyde, at vi kommer til at producere knap så meget korn til salg eksternt. I stedet vil vi komme til at producere ca. 4 millioner kubikmeter naturgas om året (Ca. 8 mio. kubikmeter biogas, der opgraderes til naturgas).

 

Afledte effekter


Biogasproduktionen vil have en gavnlig effekt på planteavlen. Vi kan nemlig reducere indkøbet af handelsgødning, da vi i stedet kan anvende biomasse til gødning af planter. Processerne i biogasanlægget sikrer nemlig en bedre udnyttelse af næringsstoffer i affaldsprodukter fra både husdyr, halm og græs.
Spildvarmen fra biogasanlægget vil blive anvendt i husdyrproduktionen og til korntørring, og dermed reducere afbrænding af halm i halmfyret. Biogasanlægget har et stort elforbrug, men vil kun bruge en mindre andel set i forhold til produktionen fra vindmøllerne.